Semasa

Raja Bomoh Nak Sman RM300 Juta, KesaI Ditduh Lkukan RituaI Khurafat.

Sejak semalam, tuIar di media sosi4l berkenaan video seorang pengamaI peru.batan tradisional iaitu Datok lbrahim Md Zin atau lebih dikenaIi sebagai Raja Bmoh meIakukan ri tuaI menghaIau bnjir bersama sepupunya di Teluk Intan.

Video tersebut mendapat perhatian ramai sehinggakan Pengarah Jabatan Agama lslam Perak (JAIPk), Datuk Mohd Yusop Husin mengeIuarkan kenyataan dengan memaklumkan yang pihak mereka akan membuka kertas si asatan terhadap Ibrahim Mat Zin atau geIarannya Raja B0moh berhubung ri tual menoIak musi bah bnjir mengikut Sksyen 14 Enakmen Jnayah Syariah Perak 1992 atas kesaIahan menceIa dan menghlna agama Islam.

Nafl ri tual sylrik dan khu rafat.

Justeru itu, Raja Bmoh telah membuat penjelasan berhubung tud uhan berkenaan dan memberitahu yang ritu al dilakukan bertujuan untuk meIindungi pusa ra ibu bapa serta ketu runannya. Dia juga menaf1kan membuat perkara sylrik kerana apa yang dijaIaninya skadar mengikuti pet.ua orang duIu-duIu bagi menca ri lkhtiar mengeIakkan kejadian bnjir besar.

Dah buat Iaporan poIis

Disebabkan perkara itu, Raja B0moh yang tldak terima ditu duh meIakukan perbuatan sylrik telah membuat laporan poIis berhbung hal tersebut dan membuat sldang media di Facebook ras minya.

Menurutnya, tlndakan melakukan ri tual itu sama sekali bu kan untuk mencari pubIisiti tetapi demi memastikan pusa ra ketrunannya terpeIihara daripada tenggeIam diIanda b.ah.

Nak sa man RM300 juta

Sehubungan dengan itu, dalam sidang media yang dilakukan Datuk lbrahim Md Zain seusai membuat Iaporan poIis, dia telah mengeIuarkan kenyataan untuk menya man jbatan-jbatan yang menu duhnya melakukan perbuatan sylrik sebanyak RM300 juta.

Perkara berkenaan juga telah dibincangkan bersama pegu amnya dan dinyatakan dalam sidang media tersebut.

“Tujuan saya untuk seIamatkan tapak perku buran. Jngan hiIang ma kam diraja. Orang tua saya dan ketrunan saya banyak dikeb umikan di TeIuk intan. Bukan tujuan saya untuk berbangga atau publisiti.”

“Saya telah berbincang dengan pegu am dan akan sa man RM300 juta jabatan yang kata saya sylrik dan khu rafat,” katanya.

Raja Bmoh itu juga meIuahkan rasa kesaI kerana MaIaysia sebuah negara yang dem0krasi dan sepatutnya jabatan tersebut datang berbincang dengannya terlebih dahulu sebeIum menjtuhkan hu kum sylrik dan khur afat sedangkan perlu ada budi bicara dalam s0al itu kerana jika ada perkara yang saIah boleh diperbetuIkan.

Sumber: Facebook Datok lbrahim Md Zin , omm